Kunstkennis mailing lijst:

Vul hier uw E-mail in:


Adverteren via Kliks.nl

De aanbidding van Lam Gods 

Zoals de meeste belangrijke kunstwerken uit de middeleeuwen is ook 'Lam Gods' de vrucht van een opdracht en bestelling. Het was toen de gewoonte dat bepaalde groeperingen (gilden) of vermogende enkelingen (vorsten, gegoede poorters) een schenking deden aan kerk of klooster. Een aantal van deze schenkingen dienden als zichtbaar teken van een "stichting" of "fundatie" , dat wil zeggen dat men geld schonk om er een devotionele oefening - meestal een mis, die op bepaalde tijdstippen moest opgedragen worden - mee te "stichten". Dit laatste vormde ook de de aanleiding tot het schilderen van het 'Lam Gods' [4

Het 'Lam Gods' is een symbool voor Jezus Cristus. Het christelijke geloof belijdt dat Jezus Christus de Messias is, God en mens, die door zijn kruisdood en verrijzenis de zondige mensheid gered heeft. Hij is de middelaar tussen God en mens, die de toegangspoort heeft geopend voor het eeuwige leven. Door zijn woord en voorbeeld heeft hij ook alle mensen de weg gewezen om door liefde en gerechtigdheid het 'Rijk der Hemelen' binnen te treden. Dat Jezus Christus als lam wordt voorgesteld, komt rechtstreeks uit het nieuwe testament. Meer bepaald is de auteur van het boek Apocalyps verantwoordelijk voor de uitwerking van deze symboliek [4]